شنگیر

شنگیر مدل 125/125 بولر
جهت جداسازی سنگریزه از گندم با ظرفیت 14 تن در ساعت