همزن تمام استیل

همزن تمام استیل طرح بولر با رنگ الکترو استاتیک
جهت نمزنی یکنواخت گندم با ظرفیت 15 تن در ساعت